Praktische informatie

Verlof

Het aanvragen van verlof kan alleen worden gedaan op grond van gewichtige omstandigheden en/of vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep. Wij volgen voor een toekenning daarbij de wet. De leerplicht, zowel landelijk als plaatselijk, heeft er extra aandacht voor.
Hier vindt u het formulier aanvraag verlof.

Bij twijfel voor het aanvragen kunt u zich wenden tot het MT.

Schooltijden

Binnen onze school hanteren we ‘binnen is beginnen.'
De school gaat om 8.15 uur open, de kinderen gaan dan zelfstandig naar hun groep.
De schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur - 14.45 uur
Woensdag van 8.30 uur - 12.30 uur
Op vrijdag is er geen onderwijs voor groep 1/2.
Kom op tijd, voor iedereen profijt!

Hier vindt u het overzicht van het aantal uren per schoolloopbaan.

Schoolverlatersprocedure

Als uw kind naar het voortgezetonderwijs gaat, zijn wij als basisschool verplicht om een advies te geven dat past bij de ontwikkeling van uw kind. Omdat we dat natuurlijk niet zo maar doen, hebben we daar een procedure voor uitgewerkt zodat u precies kunt zien wanneer welke stappen worden ondernomen. Ook ziet u dan duidelijk dat we deze stappen samen zetten.

Hier vindt u de schoolverlatersprocedure

Verkeer rond de school

Gezien de specifieke en bijzondere ligging van onze school, is de verkeerssituatie ook wat ingewikkelder. Tijdens begin en einde van de school is de school een schoolstraat. Dat wil zeggen, dat de straat niet met de auto o.i.d. ingereden kan worden. Parkeren moet dan in omliggende straten in de vakken. We vragen ouders en verzorgers om de kinderen zo veel mogelijk te voet of met de fiets te brengen. Moet u uw kind toch met de auto brengen, kunt u het beste aan de kant van de Statensingel parkeren en dan met uw kind naar school lopen. Aan het Lindenkruis is een Kiss&Ride strook. Graag met stoppen en/of parkeren rekening houden met de veiligheid van iedereen. Ook met onze buurtbewoners ivm bereikbaarheid van hun woningen.

Fietsen en fietsenkelder

Kinderen, die met de fiets naar school komen, kunnen hun fietsen in de stalling onder in de kelder neerzetten. De fietsen worden geplaatst achter de blauwe lijn om opstopping bij de deur te voorkomen. Wij raden aan om de fiets op slot te zetten. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan fietsen. Vanuit de fietskelder kunnen de kinderen doorlopen naar de patio. De fietsenkelder is van 8.00 tot 8.30 uur en van 14.45 tot 15.15 uur geopend. Gedurende de dag is deze verder gesloten. Voor de ouders: om overlast voor de omwonenden te beperken is het wenselijk de fiets te stallen bij de Brandweerkantine, en anders met respect tegen de muur van school aan de straat.

Fietskelder

 

Leerlingenraad

Alle midden- en bovenbouwgroepen kiezen een klassenvertegenwoordiger die de raad vormen. De leerlingen luisteren naar elkaar en praten wat goed gaat op school en wat misschien anders/beter kan op school. Tevens kunnen alle andere kinderen ideeën inbrengen bij een van de leerlingen van de raad. Ze komen 5 keer per jaar bij elkaar.

“Heb je een vraag, kom naar ons. Wij kijken dan samen wat we kunnen doen!”

De verslagen van de leerlingenraad staan bij downloads.

Medezeggenschapsraad

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:

20-9, 24-10, 24-01, 12-03, 15-05, 11-06


Iedere basisschool is verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin zijn de leerkrachten en ouders van de school vertegenwoordigd. Er zitten drie ouders en drie leerkrachten in de MR van onze school. De leerkrachten zijn: Patrick Duyzings, Regien Wilmes en Manon Christophe. De ouders zijn: Fransje Muijsken, Ingrid Rohde en Sybrand van der Werf. De leden van de MR worden gekozen door degenen die ze vertegenwoordigen: de ouders en het personeel. De MR heeft een aantal wettelijke rechten en bevoegdheden. Zo moet de MR besluiten of ze instemt met bepaalde beleidszaken die door het management van de school worden vastgesteld. Hierbij is er soms verschil in waar de leerkrachten en de ouders mee moeten instemmen. Op welke zaken ingestemd moet worden, is in de De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vastgelegd. Via deze link zijn de instemmingsonderwerpen te vinden. Het gaat in principe over zaken waar ouders direct belang bij hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan waar het geld van de ouderbijdrage aan wordt uitgegeven, het communicatiebeleid tussen het management en de ouders en de inhoud van de schoolgids. Het beleid van de school wordt niet alleen door het eigen management gemaakt. De stichting MosaLira, waar onze school onder valt, maakt ook beleid, waar onze school zich aan moet houden. Onze MR heeft hier geen direct instemmingsrecht op. Bij dat beleid moet onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instemmen. In de GMR zijn medewerkers en ouders van alle scholen die onder de stichting MosaLira vallen vertegenwoordigd. Naast het instemmingsrecht kan de MR altijd gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management van de school. 

 

De notulen van de medezeggenschapsraad kunt u vinden onder het kopje downloads.

 

Hoe werkt de MR?; Wat mag je verwachten (en wat niet)? 

De MR praat mee over beleidszaken, maar niet over individuele voorvallen of problemen. Als je bijvoorbeeld zou vinden dat de pauzetijden anders zouden moeten, kun je dat aankaarten bij de MR. Je kunt ons aanspreken of een mail sturen naar mrmontessori.binnenstad@gmail.com. Alleen de ouders in de MR hebben toegang tot dit mailadres. Wij zullen dan eerst vragen of dat iets is dat breder leeft. Als dat het geval is, zal afgewogen worden of er ook tegenstellingen zijn; zijn er bijvoorbeeld ook ouders die er belang bij hebben dat de pauzetijden zo blijven zoals ze zijn. Dan zullen de voors- en tegens afgewogen worden samen met de leerkrachten in de MR, waarbij een standpunt van de hele MR (ouders en leerkrachten) nagestreefd wordt. Hierbij wordt natuurlijk ook het belang van de leerkrachten en de schoolorganisatie meegewogen. Als dan voor het nieuwe schooljaar de pauzetijden opnieuw vastgesteld worden, kan dit een onderwerp zijn waar we het instemmingsrecht gebruiken om het management te vragen de tijden aan te passen. In de praktijk zal dit door de gesprekken die we hebben al eerder door het management zijn opgepakt. Als de MR niet zou instemmen met een managementbesluit betekent dit dat er sprake zal zijn van een geschil dat opgelost moet worden. Dit is gelukkig nog nooit voorgekomen op onze school. Je kunt dus niet verwachten dat de MR ‘even zaken regelt’. Ook kan de MR geen ‘actie ondernemen’ bij bijvoorbeeld problemen tussen ouders en een leerkracht of tussen een ouder en de directie. Je mag wel verwachten dat de MR in de gaten houdt dat het belang van ouders goed meegewogen wordt bij besluiten van het management van de school.

 

Ik wil zitting nemen in de MR, wat kan ik doen? 

In de MR moeten op onze school altijd precies drie ouders zitten. Als je interesse hebt om in de MR te gaan kun je een mail sturen naar mrmontessori.binnenstad@gmail.com. Op het moment dat er bekend wordt dat een lid weg zal gaan, krijg je bericht dat er een nieuwe verkiezing gaat komen. Je krijgt dan de vraag om een kort stukje over jezelf te schrijven dat gebruikt gaat worden voor de verkiezingstekst. Er zal ook een bericht uitgaan naar alle ouders van de school, zodat iedereen in de gelegenheid zal zijn om zich verkiesbaar te stellen. De ouder die tijdens de verkiezing de meeste stemmen krijgt, zal uitgenodigd worden om zitting te nemen in de MR.

 

Bijeenkomsten van de MR
De MR komt minimaal 6x per jaar bij elkaar.
De notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en in te zien op deze website.
Wanneer u tijdens een vergadering het woord wilt voeren of een agendapunt wilt inbrengen vragen we u dit tijdig vóór de vergadering te laten weten. Dit om te voorkomen dat agendapunten door de MR niet voorbereid kunnen worden. Zo zorgen we ook dat de vergaderingen efficiënt verlopen.
Aarzel niet om één van de MR leden aan te spreken op school.
Vragen en/of opmerkingen kunnen uiteraard ook per e-mail worden voorgelegd.

Ouderraad

Iedereen die de school een warm hart toedraagt is welkom. We zijn altijd op zoek naar ouders die actief willen zijn op school, om mee te denken en mee te doen. Tijdsinvestering: 7 vergaderingen per jaar dinsdag van 19.30-21.30 uur plus (op vrijwillige basis) hulp bij diverse activiteiten. Geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom om bij een vergadering aan te schuiven. Het is fijn als je het even laat weten, per email aan: ouders.montessori.kindcentrum@gmail.com. Elk schooljaar zijn er weer tal van activiteiten, excursies, feesten, uitstapjes en evenementen voor de leerlingen van onze school. Leerkrachten en ouders zorgen samen weer voor een inspirerend schooljaar. Ook een handje helpen? Graag! Kun je af en toe een uurtje vrijmaken voor specifieke evenementen? Geef je dan op voor de Helpende Handen app. Hier wordt gericht om hulp gevraagd. Bijvoorbeeld: voor de opbouw van de kerstmarkt of versieren voor carnaval. Het is geheel vrijblijvend: je hoeft alleen te reageren wanneer je kan helpen (anders niet!). Doe je mee? Stuur een mailtje met je naam telefoonnummer naar ons: ouders.montessori.kindcentrum@gmail.com, dan voegen we je toe aan de groep.

Gym en de gymkleding

Alle groepen hebben ten minste een keer gym van onze vakleerkracht, Bob Adriaens. De lessen vinden plaats in onze eigen gymzaal. Soms wordt er ook gekozen om een les buiten te laten plaatsvinden. De Middenbouw heeft een keer per 14 dagen een zogenaamde natte gymles. Dit betekent dat leerlingen zwemles krijgen in het Geusseltbad.  Als gymkleding raden wij een T-shirt, korte broek of legging en gymschoenen aan. De kleding dient in een tas op de door de leerkracht aangegeven dagen meegenomen te worden. Het is handig  als de kinderen op de gymdag gemakkelijke kleding dragen, dit i.v.m. het vlug uit- en aankleden. Het dragen van sieraden wordt tijdens de gymles niet toegestaan. Voor het zwemmen geldt uiteraard dat zwemkleding en een handdoek meegegeven dienen te worden.  

School en internet

Onze school is voorzien van een centraal netwerk. Dit betekent dat we regelmatig tijdens de lessen ook gebruik kunnen maken van internet en e-mail. Om misverstanden te voorkomen, hebben we als school een internet- en emailprotocol opgesteld. U begrijpt, dat we niet alles op school tolereren. We willen op een kindvriendelijke en verantwoorde manier gebruik maken van de digitale snelweg. De school heeft ook een eigen website. U vindt daarop algemene informatie, maar ook nieuws en werkjes van de kinderen. Van bijzondere activiteiten worden ook foto´s gemaakt, zoals sportdagen, uitstapjes e.d. Mocht u bezwaren hebben dat uw kind via een foto op de website komt, dan verzoeken we u om dat via Schoudercom te laten weten. Navigeer binnen Schoudercom naar: "Meer" --> "Privacy en overige vragen" --> "Toestemmingsvragen". Via het vergrootglas-icoontje kunt u de gegeven antwoorden bekijken of ze via het potlood-icoontje direct aanpassen 

Eten in de kleine pauze

De kinderen van alle groepen eten in de ochtend een klein tussendoortje en drinken uit de meegebrachte drinkbeker. In het kader van gezonde voeding willen we u vragen om op te letten wat u uw kind meegeeft.

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Hoewel het geen verplichting is, blijven (bijna) alle kinderen op onze school over. Het beleid van de TSO wordt bepaald door een overblijf- commissie waarin team, directie en overblijf- coördinatoren zitting hebben. De middagpauze duurt 45 minuten. De kinderen eten met de eigen leerkracht in hun eigen klas en gaan onder begeleiding van overblijfkrachten buiten spelen. De kosten voor het overblijven zijn 60/80 euro per jaar. Tijdens en na het eten wordt er steeds aandacht besteed aan de zorg voor de eigen omgeving: zelf de tafel dekken, je spullen zelf opruimen en de tafel poetsen. Om de opvang van onze kinderen in de middagpauze te kunnen garanderen doen we een dringend beroep op ouders, oppas, opa’s, oma’s, etc. om mee te helpen bij uitvoering van het overblijven. Hiervoor ontvangen overblijfkrachten een vrijwilligersvergoeding.

Luizen

Een aantal ouders controleren regelmatig kinderen op hoofdluis. Meestal gebeurt dit na een vakantieperiode. Regelmatige controle is de meest effectieve manier  om de overlast van hoofdluis zo klein mogelijk te houden. Ouders die zelf hoofdluis constateren bij hun kinderen worden verzocht dit aan de school kenbaar te maken. Zo hopen we samen met de ouders het verschijnsel hoofdluis onder controle te houden. Mocht u bezwaren hebben met de hoofdluiscontrole bij uw kind, geef dit dan schriftelijk aan bij de directie. Mocht u zelf willen helpen bij het controleren, dan kunt u zich melden bij Dolf Nievergeld.

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

14-9 studiedag, alle leerlingen vrij
16-10 t/m 20-10 Herfstvakantie
6-11 studiedag, alle leerlingen vrij
6-12 studiedag, alle leerlingen vrij
22-12 schoool om 12 uur uit.
25-12 t/m 5-01 Kerstvakantie
17-1 studiedag, alle leerlingen vrij
12-2 t/m 16-02 Carnavalsvakantie
1-4 Tweede Paasdag, vrij
29-4 t/m 10-05 Meivakantie
20-5 Tweede Pinksterdag, vrij
21-5 studiedag, alle leerlingen vrij 
3-6 Groep 1 vrij (Groep 2 feestdag bij Magisch Theatertje: afsluiting van de bouw)
4-6 studiedag, alle leerlingen vrij
5-7 school om 12 uur uit.

 

 

 

School uit vanaf 12.00 uur

22 december 2023

5 juli 202

 

Download documenten

Schoolgids

schoolgids 2023-2024.pdf

Schoolplan

Schoolplan 2020-2024

School ondersteunings profiel (SOP)

SOP 2021

Medezeggenschapsraad

Notulen medezeggenschapsraad

 

Leerlingenraad

Verslagen leerlingenraad

 

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren